Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για το σχολ. έτος 2018-2019 και θα μισθοδοτούνται από πράξεις ΕΣΠΑ, με την εμφάνισή τους στην υπηρεσία να έχουν συμπληρωμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης - μισθοδοσίας. Επισυνάπτονται ενημερωτικό έγγραφο και υποδείγματα εντύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα έντυπα που συμπληρώνουν οι προσλαμβανόμενοι με πράξεις ΕΣΠΑ πρέπει να έχουν λογότυπο

Πληροφορίες:

  • Κουτουκού Μελίνα τηλ. 2621360549
  • Σπηλιόπουλος Γεώργιος τηλ. 2621360544