Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

ΑΔΑ: ΩΚΝΤ4653ΠΣ-Υ6Λ
Φορέας έκδοσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ.32.3/7488
Θέμα: Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών/τριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
Είδος Πράξης: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ