Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας. {σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.}   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ   Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 22/2/2023 έως και Παρασκευή 24/2/2023 . Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά…

Περισσότερα

Οριστικοποίηση πινάκων δεκτών-μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Ηλείας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΚ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ {σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.} Οριστικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Οριστικός πίνακας μη δεκτών υποψηφίων   ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ. Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ  (ΠΡΑΞΗ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 18/1/2023 έως Παρασκευή 20/1/2023 και ώρα 23:59. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη εφαρμογής υποβολής αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr {σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.}   ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ. Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Ηλείας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ & ΕΚ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ {σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.} Πίνακας δεκτών υποψηφίων Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 18/1/2023 έως Παρασκευή 20/1/2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη εφαρμογής υποβολής…

Περισσότερα

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικο

ΕΞΕ – 143616 – 2022 – Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε και μελών Ειδικού – Έκδοση 2

Περισσότερα

Απαλλαγή Δ/ντών/ντριών-Υποδ/ντριας Δ.Ε. Ηλείας από τα καθήκοντά τους

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΝΤΡΙΑΣ ΜΠΑΙΛΟΥ 25-8-2022 (6ΤΛΗ46ΜΤΛΗ-0ΥΚ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΝΤΗ 25-8-2022 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ) ΨΓ6846ΜΤΛΗ-4ΧΤ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΝΤΡΙΑΣ (ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ) 25-8-2022 (ΨΖΦ246ΜΤΛΗ-7ΧΦ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΝΤΡΙΑΣ (ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ) 25-8-2022 (Ρ41Η46ΜΤΛΗ-6ΛΓ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΔΝΤΡΙΑΣ (ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ) 25-8-2022 (Ω28046ΜΤΛΗ-2ΩΝ)

Περισσότερα