Απαλλαγή Δ/ντών/ντριών-Υποδ/ντριας Δ.Ε. Ηλείας από τα καθήκοντά τους

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΝΤΡΙΑΣ ΜΠΑΙΛΟΥ 25-8-2022 (6ΤΛΗ46ΜΤΛΗ-0ΥΚ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΝΤΗ 25-8-2022 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ) ΨΓ6846ΜΤΛΗ-4ΧΤ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΝΤΡΙΑΣ (ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ) 25-8-2022 (ΨΖΦ246ΜΤΛΗ-7ΧΦ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΝΤΡΙΑΣ (ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ) 25-8-2022 (Ρ41Η46ΜΤΛΗ-6ΛΓ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΔΝΤΡΙΑΣ (ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ) 25-8-2022 (Ω28046ΜΤΛΗ-2ΩΝ)

Περισσότερα

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Δ/ντών-ντριών σε κενές/κενούμενες θέσεις Δ/ντών-ντριών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Ηλείας

Η θητεία των αναπληρωτών Δ/ντών/ντριών ξεκινά την 1η/9/2022.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΝΤΩΝ 29_8_2022

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναπλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Δ/ντών-ντριών σχολικών μονάδωνΔ.Ε Ηλείας

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΝΤΩΝ (1ΓΑΜ-ΓΒΣ-ΓΚΑ-ΓΦΓ-ΓΠΑ-ΛΚΡ-ΕΚΑΜ) ΝΕΟ 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΝΤΗ ΓΧΑ 2022 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2022 Αίτηση-αναπληρωτών-διευθυντών 2022-23

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης προτίμησης νεοδιόριστων εκπ/κών (Γενικής εκπαίδευσης) και ΕΑΕ για Τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 2022 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ 2022-2023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΑΕ 2022-2023 ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΑΕ 2022 ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 2022

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας (Ανακοινοποίηση)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ (10-8-2022) ΑΝΑΚΟΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ_ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ (10-8-2022)-ΑΝΑΚΟΙΝ  

Περισσότερα