Υποβολή δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2023 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2023 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 2023 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ 2023 ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ (ΜΕΤΑΘΕΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ) 2023_2024_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ) 2023-2024-

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης ρύθμισης υπεραριθμίας – Τοποθέτησης υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΡΙΣΗ-ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2023 ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_

Περισσότερα

Πίνακες οργανικών κενών και υπεραριθμιών της ΔΔΕ Ηλείας (Πρ. ΠΥΣΔΕ 7/20-4-2023)

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για προθεσμία υποβολής αιτήσεων. ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 2023_ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΑΕ  

Περισσότερα

Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας – Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1) Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας. {σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.} Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. ΔΕ Ηλείας 2) Κλήση υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας σε συνέντευξη. {σύμφωνα με το…

Περισσότερα