Οριστικοποίηση πινάκων δεκτών-μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Ηλείας

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΚ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
{σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.}

Οριστικός πίνακας δεκτών υποψηφίων

Οριστικός πίνακας μη δεκτών υποψηφίων

 

ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ. Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ  (ΠΡΑΞΗ 3/23-1-2023)