Οι προσληφθέντες αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους (αυτό με τις περισσότερες ώρες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) από την Παρασκευή 02-12-2022 έως και τη Δευτέρα 05-12-2022.

Με την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές/τριες πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα https://anaplirotes.gov.gr/ προκειμένου να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ

Δ’ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ-Υ.Δ.-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ-ΓΕΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ