Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές/τριες μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που πληρούν τις προϋποθέσεις της αριθμ.66079/Δ3/(φεκ 1585/8-5-2018) Υ.Α. για μείωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου υποστηρικτικού έργου  για το διδακτικό έτος 2022-2023, να καταθέσουν αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηλείας  για σχετική γνωμοδότηση και διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων  που θέτει η ανωτέρω Υ.Α. από το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής  Ελλάδας.

 

Σας επισυνάπτεται το Έντυπο αίτησης.

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ- ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΕΕΠ