Σας διευκρινίζουμε ότι δε έχουν δικαίωμα μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ακόμα και αν ανήκουν σε Ειδική κατηγορία μετάθεσης, σύμφωνα με τη περίπτωση α της παρ.5 του άρθρου 62 τουΝ.4589/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4722/2020.