Σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο  του Υ.ΠΑΙ.Θ η σειρά τοποθέτησης των εκπ/κών που είναι στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ έχει, ως εξής:

  1. λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ,
  2. εκπαιδευτικοί ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και νεοδιόριστοι
  3. εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ και εντός ΠΥΣΔΕ .

ΟΔΗΓΙΕΣ- 6ΧΒΩ46ΜΤΛΗ-ΦΦ4