Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για το σχολ. έτος 2019-2020 και θα μισθοδοτούνται από πράξεις ΕΣΠΑ, με την εμφάνισή τους στην υπηρεσία να έχουν συμπληρωμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης – μισθοδοσίας. Επισυνάπτονται ενημερωτικό έγγραφο και υποδείγματα εντύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα έντυπα που συμπληρώνουν οι προσλαμβανόμενοι με πράξεις ΕΣΠΑ πρέπει να έχουν λογότυπο

Πληροφορίες:
Πολυχρονοπούλου Αγγελική τηλ. 2621360544
Σπηλιόπουλος Γεώργιος τηλ. 2621360544

ΑΙΤΗΣΗ -Υ.Δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤ-ΔΙΔΑΚΤ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΟ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Υ.Δ. ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ